De ijdelheid doet zich goed, minzaam en edelmoedig voor; zij gaat overal waar men haar ziet, zij doet het goede opdat men haar zou opmerken, zij is dienstbaar opdat men haar zou waarderen. Maar voor degene die blijk geeft van deze ijdelheid, is zij vaak schadelijk, dat is zeker, want zij ruïneert hem.

De hoogmoed daarentegen heeft geen enkel nut; zelfs niet voor de anderen. De hoogmoedige is hard en misprijzend, hij wil gewaardeerd en gerespecteerd worden zonder ook maar iets te doen voor iemand anders. Voldaan door de goede dunk die hij van zichzelf heeft, gaat hij zich niet vertonen aan de buitenwereld, hij wil immers dat de anderen zich verplaatsen om hem te ontdekken. Maar wanneer hij vaststelt dat men geen respect voor hem opbrengt, dat hij geen bijval oogst, dat men hem niet erkent als een superieur wezen, sluit hij zich af en wordt droefgeestig. Bij de ijdeltuit is er tenminste nog wat licht... een beetje walmend, dat is waar, maar hij doet tenminste iets om te schitteren. De hoogmoedige is somber, hij staat onder het teken van Saturnus, terwijl de ijdeltuit eerder onder het teken van Jupiter staat.

Zie ook ‘Spirituele alchemie – de zoektocht naar volmaaktheid’, Izvor 221, hst. 10 en 11.