Kijk naar de zon en neem haar als model, want de zon zal je in de beste gemoedstoestand brengen, om mensen lief te hebben en te helpen. Zolang men dit model van warmte en licht niet bezit, geeft men zich over aan egocentrische en grove uitingen.                                   

Kijk wat zich in de wereld afspeelt: je ziet enkel mensen die willen profiteren van anderen, hen onderwerpen en verpletteren. Dat is allemaal niet zo fraai! Met de zon daarentegen heb je het beeld van een wezen dat altijd straalt en edelmoedig is. En zelfs als men zou toegeven dat de zon geen intelligent en redelijk wezen is in de betekenis die mensen daaraan geven, kan het bewuste contact met haar warmte en licht ons toch enkel inspireren tot meer broederlijke gevoelens tegenover de anderen.

Zie ook ‘U bent Goden’, Synopsis I, deel III.4

De intellectuele en medische kopstukken van de twintigste eeuw kunnen niet instemmen met de idee dat entiteiten van het astrale gebied in de mens binnendringen, om zich op hun kosten te voeden en hen te verwoesten. Naar hun oordeel gaat het enkel om chemische elementen die de goede werking van het psychisch leven verstoren. En dat is waar, het zijn chemische elementen, maar die elementen zijn het gevolg, de concretisering van de aanwezigheid van noodlottige geesten die de mens zelf heeft aangetrokken. Het krioelt van deze entiteiten in de astrale wereld en als mensen door hun zwakheden en misstappen de deur wijd voor hen openzetten, komen zij binnen en veroorzaken ongemakken.                   

Deze feiten worden zeer duidelijk beschreven in alle heilige Boeken, wat meteen verklaart waarom Ingewijden zoveel belang hechten aan zuiverheid en aan zuiveringsoefeningen. In plaats van deze teksten te bestuderen en er de diepgang van te begrijpen, om daarna mensen in die zin te onderwijzen, zoekt de geneeskunde tegenwoordig naar chemische middelen die de kwalen moeten verhelpen die door een wanordelijk leven ontstaan. Hoe is het mogelijk dat zij zich geen rekenschap geeft van het feit dat zij bij mensen ziekte en ongeluk bestendigt, door de oorzaken niet te behandelen?

Zie ook ‘De ware leer van Christus’, Izvor 215, hst. IX

Op het moment dat je een houding van ontvankelijkheid en vertrouwen aanneemt, kan je Meester grote waarheden in je ziel schrijven. Misschien besef je het niet onmiddellijk, want dat gebeurt buiten je medeweten, maar op een dag, als je op straat wandelt of thuis bent, zullen deze waarheden ineens tevoorschijn komen en je zult versteld staan.

Sommigen zullen zeggen: ‘Maar dat is magie, en ik ben bang voor magie!’ In feite kun je nooit buiten de magie. Je leeft immers dag en nacht in de magie, want alles is magie: blikken, woorden, gebaren, voedsel, alles. Het is alleen droevig dat mensen dit nog niet begrijpen en dus niets doen, om zich te bevrijden van de betreurenswaardige en schadelijke magie, waarin zij iedere dag zwemmen. Het is jammer dat zij in de plaats daarvan geen andere magie aanvaarden, die hen kan verlevendigen, hun hoop, geestdrift en liefde geven, die van hen levende zonen en dochters van God zou maken. Sluit je dus af, als je wilt, voor de invloed van boosaardige personen, maar waarom zou je je afsluiten voor je Leraar die alleen maar aan je heil denkt?

Zie ook Spirituele Meesters – lichtbakens voor alle tijden, Izvor 207

Er bestaan twee manieren om mensen te helpen: hun kleren, voedsel, geneesmiddelen en een verblijf geven, ofwel hen onderwijzen, zodat zij zich in de toekomst helemaal alleen kunnen behelpen. De eerste methode gaat snel en is soms zelfs spectaculair, omdat iemands materiële situatie in enkele minuten volledig gewijzigd kan worden. Maar deze hulp is slechts tijdelijk, want de kasten met voedsel raken leeg, de kleren raken versleten, enz. en men moet opnieuw beginnen. De mensen verlichten is nuttiger; alleen duurt het natuurlijk veel langer en is het veel moeilijker.

Om mensen op een echt doeltreffende manier te helpen, moet men de natuur als model nemen. Gedurende negen maanden draagt de moeder het kind in haar schoot en leert zij het hoe het moet eten, drinken en ademen, en daarna zegt zij: ‘Vooruit nu, zo is het genoeg, kom eruit!’ Eerst huilt het kind een beetje, dan beslist het zichzelf te redden en weldra slaagt het erin. Zo moet men ook mensen opvoeden. Zou het niet verkieslijk zijn, veeleer dan huizen voor hen te bouwen en voedsel naar hen te brengen, hun te leren nooit meer oorlog te voeren?

Zie ook ‘De opvoeding begint voor de geboorte’, Izvor 203, hst. VII en VIII

Hoeveel heiligen en mystici hebben bedroefd vastgesteld dat hoe dichter zij bij God kwamen en hoe meer zij van Hem hielden, hoe sterker de seksuele kracht in hen toenam; en zij vochten, werden gekweld, verscheurd... Het is nodig de menselijke natuur te kennen en te begrijpen dat het op gang brengen van een mechanisme in een bepaald deel van de mens, in een ander deel van de mens een ander mechanisme in werking stelt.  

Je zult zeggen: ‘Maar als dat ertoe leidt dat de seksuele kracht toeneemt, kan men beter God niet beminnen!’ In feite bestaan er methode’s om deze kracht te richten en dankzij haar de grootste spirituele realisaties te verkrijgen. Ja, hoeveel zaken moet men kennen, om niet op een dwaalspoor gebracht te worden! Als je tenminste al weet welke reacties zich kunnen voordoen in jou na een vurig gebed, een extase of eenwording met de Godheid, kun je tenminste op je hoede zijn. Onwetendheid is de belangrijkste oorzaak van allerhande dwalingen.

Zie ook ‘De seksuele kracht of de gevleugelde draak’, Izvor 205, hst. VIII, IX en X