In het Boek Genesis staat geschreven: ‘In het begin schiep God de hemel en de aarde. En de aarde was vormeloos en leeg. En de Geest van God zweefde over de wateren.’ Waarom over de wateren? Omdat water de oorspronkelijke kosmische materie voorstelt die door de geest van God, door het oorspronkelijke vuur, doordrongen werd, om vruchtbaar te worden. In tegenstelling tot wat men algemeen gelooft, worden de eigenschappen en kwaliteiten van de materie niet het best uitgedrukt en geopenbaard door het element aarde, maar door het element water. De eigenschappen ervan zijn de ontvankelijkheid, het aanpassingsvermogen, de buigzaamheid.                                               

Water is dus het symbool van de oermaterie die de vruchtbaarmakende kiemen van de geest heeft ontvangen. Het is de baarmoeder van het leven. Het leven is uit water ontstaan, dankzij het principe van het vuur dat deze materie in beweging heeft gebracht. Uit zichzelf bezit water, de materie, geen leven. Dat wordt erin gestort door het vuur.

Zie ook ‘Het leven, meesterwerk van de geest’, Synopsis III, deel II en XI.4

Dagtekst 7 oktober 2022 veronderstel dat het leven je in contact brengt met een mens die je irriteert: vanuit spiritueel oogpunt is deze mens een ruwe grondstof die je mond (symbolisch gesproken) niet kan opnemen. Maar als je vanbinnen de warmte van de liefde bezit en de kracht van het licht, beginnen je spirituele klieren te werken en zal deze persoon je op den duur ‘eetbaar’ lijken, en je psychische toestand niet meer verstoren. Zolang je probeert iemand te ‘verteren’ zonder licht en zonder warmte, zul je er een indigestie en maagzuur aan overhouden.                   

Met je liefde en je intelligentie ben je in staat alles wat je tegenkomt in ruwe toestand te veranderen, of het nu gaat om voedsel, mensen, situaties, gebeurtenissen, enz. Zolang je niet vervuld bent van licht en warmte, zal je spirituele mond deze ruwe elementen afschuwelijk vinden. Maar dankzij de warmte en het licht, kan je ze aanvaarden en opnemen.

Zie ook ‘Spirituele alchemie – de zoektocht naar volmaaktheid’, Izvor 221, hst. I

Jullie verwachten altijd sensationele gebeurtenissen; maar zelfs als die gebeurtenissen zich voordoen, ben je ze vlug vergeten en verval je opnieuw in je alledaagse gewoonten. In het verleden zijn er Ingewijden geweest die wonderen deden. Natuurlijk waren zij die daarbij aanwezig waren, gedurende zekere tijd onder de indruk, maar dat belette hun niet door te gaan met zich te amuseren, misdaden te plegen of zelfs de wonderdoener op de brandstapel te zetten. Jezus deed mirakelen voor een opgetogen menigte die ‘Hosanna voor de Zoon van David’ schreeuwde bij zijn triomfantelijke intocht in Jeruzalem. Enige tijd later schreeuwde dezelfde menigte: ‘Kruisig hem!’ Wonderen-verrichten dient dus vaak enkel om het publiek te vermaken.                 

Ga op zoek naar echte mirakels in de zon die opgaat, in een bloem die zich opent, in een kind dat glimlacht, of in de wonderlijke wijze waarop de mens zelf werd gemaakt... Maar het grootste mirakel is de transformatie van het hart van de mens, want dat is veruit het moeilijkste.

Zie ook ‘Spirituele Meesters, lichtbakens voor alle tijden’, Izvor 207, hst. VII

Je kunt allerhande psychische oefeningen en activiteiten doen, om de resultaten te bereiken waar je naar verlangt. Maar als je daarvoor de wetten van de natuur, die wetten van de kosmische harmonie zijn, overtreedt, zal de kosmos zelf op het einde zijn veto uitspreken en zul je mislukken. Precies daarom zijn veel occultisten en spiritualisten die zich inspanden voor bepaalde realisaties, zonder zich af te vragen of zij wel in harmonie werkten met de plannen van de kosmische Intelligentie, slecht geëindigd.                       

Occulte boeken schotelen een zeer groot aantal technieken en rituelen voor, maar buiten het feit dat vele daarvan gevaarlijk zijn, weegt geen enkele van deze praktijken op tegen de oefening zich in harmonie te brengen met de kosmische orde. Nog sterker: als je niet aandachtig bent om deze harmonie te bewaren, als je toelaat dat de anarchistische neigingen in jou de bovenhand krijgen, kunnen zelfs de meest onschuldige praktijken zich tegen jou keren en je schaden.

Zie ook ‘Harmonie en gezondheid’, Izvor 225, hst. VI

Als je leest over het leven van Meesters en Ingewijden, zul je zien dat zij allemaal verschrikkelijke beproevingen hebben doorstaan. Sommigen begrepen de betekenis van dat leed en kwamen niet in opstand, zij werden niet ontmoedigd; zij wisten dat ze dankzij deze beproevingen godheden zouden worden. Maar anderen, die nog niet zo verlicht waren, werden verpletterd en kwamen soms zelfs in opstand. Zij begrepen niet waarom de Hemel zo wreed was voor hen; zij hadden alles opgeofferd en werden niet eens beloond!...

Waar het spiritualisten vaak aan ontbreekt, is echte kennis. Zij denken dat ze stromen van honing en melk zullen zien vloeien, dat ze op rozenblaadjes zullen wandelen en gekroond zullen worden, omdat ze hun leven aan God hebben opgedragen. Het is waar dat men in de Bijbel dergelijke beloften aantreft en het is ook waar dat dit ooit zal gebeuren... maar alleen als zij alle beproevingen doorstaan hebben. In afwachting daarvan moet degene die het echte licht bezit, dit leren aanwenden voor zijn evolutie, wat hem ook overkomt.

Zie ook ‘De Nieuwe Aarde – methoden, oefeningen, formules, gebeden’, verzameld werk deel 13, hst. V